Rast Taksim, Second Boston Byzantine Music Festival

DÜNYA performing the improvisation “Rast Taksim” at the second Boston Byzantine Music Festival, November 14–15, 2014.